توصیه شده با تشکر از شما برای مهمانی آمدن

با تشکر از شما برای مهمانی آمدن رابطه

گرفتن با تشکر از شما برای مهمانی آمدن قیمت